Homepage   –   Geschiedenis   –   Reglement   –   Aanvraagformulier   –   Toekenningen   –   Contact

“De doelstelling van de stichting is de bevordering van sociaal-culturele activiteiten in de (voormalige) gemeente Rijnwoude, waaronder begrepen activiteiten die het bewustzijn van de inwoners van Rijnwoude van hun relatie tot de “rest van de wereld” bevorderen. Nadrukkelijk is ervoor gekozen onder Rijnwoude te verstaan het grondgebied van de voormalige gemeente Rijnwoude met de kernen: Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn, Benthuizen en het buurtschap Groenendijk, waarbij het accent zal liggen op de kernen langs de Oude Rijn.”

Het bestuur van
Stichting Beheer de Hoek (SBH Fonds)

Voorzitter
Pieter J. Goedhart,
Secretaris/penningmeester
Ab van Bostelen,
Leden
Albert Dorrestein,
Tineke Heemskerk
Diana Baak

SBH Fonds – Stichting Beheer de Hoek

Reglement voor het verstrekken van fondsen aan derden
  1. Uitgangspunt voor financiering van binnen de doelstelling van de stichting mogelijke bijdragen aan derden (hierna te noemen: subsidies) is dat het vermogen van de stichting in 2034 is uitgeput en dat de stichting dan ontbonden zal worden.
  2. De doelstelling van de stichting is de bevordering van sociaal-culturele activiteiten in de (voormalige)gemeente Rijnwoude, waaronder begrepen activiteiten die het bewustzijn van de inwoners van Rijnwoude van hun relatie tot de “rest van de wereld“ bevorderen. Nadrukkelijk is ervoor gekozen onder Rijnwoude te verstaan de voormalige gemeente Rijnwoude met de kernen Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-Rijndijk, Groenendijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen, waarbij het accent zal liggen op de kernen langs de Rijn.
  3. Subsidies zullen alleen worden verstrekt voor projecten of evenementen die binnen de doelstelling van de stichting vallen, zulks ter beoordeling van het bestuur van de stichting.
  4. De stichting kan zowel op eigen initiatief als op verzoek van derden subsidies verstrekken. Van organisaties of individuele personen aan wie een subsidieverstrekking wordt overwogen, wordt verlangd dat deze(n) een project/evenementvoorstel en een daarbij behorende projectbegroting indienen bij het bestuur; na realisering van het project/evenement dient de subsidieontvanger een verantwoording van het project/evenement en van de financiële afwikkeling daarvan te geven.
  5. De beoordeling van projecten is uitsluitend een zaak van het bestuur van de stichting; desgewenst kan de stichting derden/deskundigen als adviseur inschakelen. Het verlenen van een subsidie zal aan de aanvrager schriftelijk worden bevestigd, waarbij de voorwaarden voor de subsidieverlening worden vastgelegd. Niet-nakoming van de voorwaarden door de aanvrager kan leiden tot een verplichte terugbetaling door de aanvrager aan de stichting van het subsidiebedrag of een deel daarvan, dit uitsluitend naar het oordeel van het bestuur van de stichting.
  6. In beginsel zal de stichting geen subsidie verstrekken voor de volledige kosten van een project/evenement. Uitgangspunt is dat maximaal 70% van de kosten daarvan door de stichting subsidiabel zijn. Zoveel mogelijk zal de stichting als medefinancier naast andere subsidiënten of andere inkomstenbronnen van de organisatoren fungeren.
  7. De stichting zal zoveel mogelijk een jaarprogramma of meerjarenprogramma opstellen; daarnaast zal een beperkt gedeelte van het jaarlijks budget worden gereserveerd voor incidentele activiteiten die in de loop van het jaar zich voordoen.
  8. Het bestuur kan er voor kiezen een jaarbudget niet geheel uit te geven indien niet voldoende subsidiabele projecten/evenementen gevonden worden; net zozeer kan het bestuur in enig jaar méér subsidie te verstrekken wanneer het aantal en de omvang van projecten/evenementen dat naar het oordeel van het bestuur rechtvaardigt.
  9. Indien dat door projecten/evenementen wordt ondersteund, zal jaarlijks een subsidie worden verstrekt aan activiteiten/evenementen die plaatsvinden in en om het gebouw Dorpsstraat 50 te Koudekerk aan den Rijn (voormalige Stichting Café de Hoek).
  10. Periodiek zal de stichting een (publiek te maken) verantwoording opstellen van de projecten/evenementen waaraan is bijgedragen.